Политиката за поверителност на ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“

Настоящият документ е изготвен съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни. Целта на ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” като администратор на лични данни е да информира заинтересованите лица какви лични данни се събират, за какви цели, как се обработват и съхраняват, пред кого се разкриват или с кого се споделят.

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

Защо ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” събира и съхранява лични данни?

С цел подаване на кандидатура за прием в училището, за да Ви информираме за обучението, работата, развитието и новостите в, или според подписания с Вас договор за обучение, е необходимо да съберем лични данни за кореспонденция, идентификация, счетоводни и финансови цели, обработка за целите на обучението, образованието и безопасността на Вашите деца и наши ученици. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” ще поиска от Вас допълнително съгласие.

Как ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” използва моите лични данни?

С това известие за поверителност Ви информираме, че целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни са изцяло свързани с обучението на Вашите деца и възможността да Ви предоставим най-качествено обучение.

Ще препраща ли и ще споделя ли ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас и работят според изискванията на ОРЗД.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите, изградени от ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ”.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили Вашето съгласие (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” ще съхранява и пази моите личните данни, които събира?

ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, за които е събрана.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, които са разписани в нашата Политика за защита на данните.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни има и обработва ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ”?

ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ”, по Ваше искане, е длъжен да Ви отговори каква информация съхранява за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името на която се обработват Вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Цели на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации, ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източника от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е лично отправите искане на посочените контактни данни на ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” на [email protected].

За да удостоверите Вашата самоличност, също така е необходимо да се легитимира субектът на данни, така че да удостоверите самоличността му еднозначно (лични документи, идентификационен номер и т.н.).

За контакт с ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” администратор на лични данни:

 • Местоположение: Държава: България
 • Адрес: София, НПЗ Искър, ул. „5006“ N2 ПК: 1528
 • Телефон: Рецепция на ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ”:
 • Тел.: +359 893 740 775
 • Ел. поща: [email protected]
 • Интернет страница: https://buditel.softuni.bg

Съдържанието на настоящия документ подлежи на обновяване и промяна при необходимост.

 

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.