Advertising management and visual branding

Advertising management and visual branding

social-media

За курса

Лабът е предназначен за всеки, който иска да навлезе в дълбините на рекламата, поведенческата психология, използването на модерни инструменти за достигане до целеви аудитории и изграждането на успешен бранд. С много примери от бранша, практически занимания и игри, учениците ще научат какво е нужно, за да си истински маркетинг гуру, независимо от направлението, в което са избрали да учат.  

Умения, които ще придобиеш

Теми в обучението

Основни маркетингови концепции и тяхното приложение в бизнеса. Какви са спецификите на маркетинга на услуги? 

Ключови концепции:

•         Пирамида на нуждите на Maslow

•         Маркетингов процес.

•         Концепцията за Създаване и предлагане на стойност на потребителите (Value proposition)

•         Marketing mix

Какво е маркетингово късогледство (marketing myopia) и как никога да не попадаме в капана на маркетинговото късогледство? Какви са нивата на диференциране и конкуренция между компаниите и техните брандове.

Как да правим маркетингови анализи? Модели за анализ на средата, в която правим бизнес. Техники за анализ на конкуренцията, за планиране и управление на маркетинга и като цяло на бизнеса на фирмата.

Модели за анализ на средата, на фирмата и на конкурентите й. Модели за планиране на бизнес.

•         Канава за анализ и планиране на бизнес модел (Business Model Canvas)

•         Матрица за продуктово-пазарни стратегии на Игор Ансов

•         Модел за прогнозиране на дългосрочната стойност на клиентите (Customer lifetime value model), създаден от Harvard Business School.

•         Концепцията за жизнения цикъл  на продукта

•         Модел за анализ на нивата на продукта

•         Концепцията за уникалното предложение за продажба (USP).

•         SWOT анализ

•         PESTEL анализ

•         Persona Canvas Model

•         Value Proposition Canvas

•         Brand Strategy Canvas

•         Модел на Станимир Андонов за анализ на нивата на диференциране и конкуренция между компаниите и техните продукти. Стратегически групи от компании.

Маркетингови изследвания. Каква добавена стойност можем да постигнем с помощта на маркетингови изследвания? Видове изследвания – методи и техники. Кое е полезно при изследванията на потребителите на услуги?

Какво е невромаркетинг. За какво се използва и каква е неговата добавена стойност за бизнеса. Как се осъществяват невромаркетингови изследвания? Методи, техники и изпилвани технологии.

Кои са основните модели за разбиране и управление на поведението на потребителите.

STP (Segmentation, Targeting and Positioning) Process.

Първи етап – Сегментиране на пазара. Защо да сегментираме пазара? Какво представлява сегментирането и как да го правим? Как да осъществим сами сегментационно изследване и защо? Какво е двойно застрашаване (double jeopardy)?

STP Process. Втори етап – Избор на целеви пазар. Как да изберем целеви пазар/и за своите продукти и брандове

Трети етап – Диференциране. Защо е важно нашият бранд и оферти да бъдат възприемани от потребителите като диференцирани. Постигане на конкурентни предимства чрез диференциране. Стратегии за диференциране.

Четвърти етап – Позициониране. Какво е маркетингово позициониране? Как да позиционираме компания, продукт или бранд?

•         Избиране на концепция и начини за позициониране

•         Разработване на стратегия за позициониране

•         Създаване на позиционно послание и позиционен слоган

•         Родови стратегии за позициониране

•         Основни стратегии за маркетингово позициониране, използвани в практиката на успешните компании.

•         Допълнителни стратегии и подходи за позициониране

•         Стратегии за репозициониране.

•         Грешки на позиционирането и репозиционирането

•         Определяне на стратегия за позициониране

•         Физическо или психологическо маркетингово

•         Как да осъществим сами позиционно изследване? Изследване на възприятията и предпочитанията на потребителите.

я

Бранд мениджмънт. Как да изградим силен бранд? Брандът не е само търговска марка.

Бранд мениджмънт.

•         Кои са елементи на бранда и как да ги създадем/изберем.

•         Какво е ценност и какво стойност на бранда и как да ги използваме? Пирамида на ценността на бранда.

•         Ребрандиране и репозициониране.

•         Стратегии за управление и развитие на брандовете на компанията.

•         Бранд архитектура.

Модели за изграждане на бранд. Представяне и анализ на различни модели за изграждане и управление на бранд.

1. Моделът на David Aaker за изграждане на бранд идентичност

2. Моделът на Keller за ценността на бранда

3. Моделът „The ValueDrivers Framework“ (фиг. 1)

4. Моделът 3i

5. Моделът Star Brands

6. Моделът за културен брандинг на Дъглас Холт

Ресурси от темата

Още няма материали за тази лекция

Работа по практически казуси по време на обучението

1. Прилежание на канавата за анализ и планиране на бизнес модел (Business Model Canvas) на конкретна фирма.

2. Практически упражнения за сегментиране на пазара. За целта ще бъде използван специализиран софтуер базиран на MS Excel.

3. Практическо упражнения за анализ на диференцирането на продуктите на две компании. Нива на диференциране. Точки на еднаквост и точки на различие.

4. Изследване и анализ на позиционирането на конкретен бранд (възможно е упражнението да бъде осъществено за конкретен, избран от учениците бранд). Тук за целта също ще бъде използван специализираният софтуер Marketing Engineering for Excel.

5. Практически упражнения за изграждане на позициониране и за репозициониране на бранд.

6. Упражнение за създаване на позиционно послание и позиционен слоган.

7. Анализ на бранд (избран от учениците бранд): елементи на бранда и бранд архитектура.

8. Създаване на нов бранд или подбранд

за тази лекция

За кого е подходящ курсът?

Обучението е подходящо за ученици от 8 до 12 клас със или без опит в маркетинга, които имат желание да развият умения за маркетинг и да придобият знание за взимането на ефикасните и ефективни решения за бизнеса.

До кога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Крайният срок за записване за курса е 28 септември. Обучението стартира на 12 октомври и завършва на 9 юни.

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Лабът се провежда всеки понеделник от 14:30 -16:30 ч. в сградата на СофтУни Светлина.

Каква е формата на обучение?

Ученците ще се обучават в присъствена форма на обучение, като това включва посещаване на занятията на място в СофтУни Светлина, участие в упражнения в учебната зала, достъп до всички материали от курса, както и възможност за предаване на домашни за проверка, личен контакт с лектор или асистент при срещане на затруднения.

Има ли допълнителни изисквания?

Няма допълнители изисквания към учениците, посещаващи лаба.

Стойност:

 € 360 при плащане на една вноска

2 х € 200 при плащане на две вноски

Включва:

Преподавател

Д-р Станимир Андонов

Станимир Андонов е маркетинг и брандинг консултант с голям опит. Той е доктор по маркетинг и лектор във Висше Училище по Мениджмънт. Бил е основен лектор на множество форуми през последните години. Станимир е бил собственик и мениджър на MarketingPro Engineering – компания, специализирана в създаването на софтуер и съдържание за мобилни устройства. Той е член на American Marketing Association.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.