Държавно финансиране на частните училища

На основание чл. 121, чл. 122 и чл. 123 от „Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, ф. 81 от 2017 г.), на база подадени заявления за кандидатстване за учебната 2022/2023 година и след извършено класиране, се определиха 26 ученици от VIII клас, които са освободени от такса за обучение.

 

В стремежа си да подкрепяме родителите и учениците, тази година ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ подаде документи по програмата за държавно финансиране на ученици в частни училища. 

 

Благодарим на експертите от Министерство на образованието и науката за професионализма и съдействието, което ни оказаха!

 

ЗАКОНОВА И НОРМАТИВНА УРЕДБА

 

Прилагането на чл. 10 от ЗПУО и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, ф. 81 от 2017 г.) установяват следното:

 • Частните училища и детски градини, включени в системата на държавното финансиране, получават средства по стандарти за институция, за паралелка и за брой деца и ученици, записани в училището;

 • Задължение на частните училища, включени в системата на държавното финансиране, е да осигуряват възможност за безплатно обучение на 20 на сто от приеманите в тях ученици. Според ал. 5 на горецитирания член, приемът на тези ученици се извършва в началото на всяка образователна степен при условия и по ред, определени в Правилника за дейността на съответната институция;

 • Задължението възниква от учебната година, която е с начало в календарната година на включване на училището в система на държавно финансиране. За ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ включването е от календарната и финансова 2022 година;

 • Чл. 122 от НФИСПУО конкретизира начина за определяне броя на учениците, обучаващи се безплатно, като е установено броят да се определя преди началото на всяка учебна година за първия клас на всяка от степените на образование

 • За първата година от включването в системата на държавното финансиране, законово установеният минимален праг от 20 на сто се формира от общия брой на приеманите ученици в училището през конкретната учебна година. Разпределението на обучаващите се безплатно ученици в паралелките става по преценка на училището;

 • Частните училища изготвят и представят в общината, чрез която получават държавно финансиране, ежемесечно и на тримесечие отчети за получените и изразходваните средства от държавния бюджет за дейностите по възпитание и обучение на ученицит

 

КРИТЕРИИ ЗА БЕЗПЛАТЕН ПРИЕМ В ЧПГДН „СОФТУНИ БУДУТЕЛ“

 

Приемът на ученици в ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ е обвързан с подписване на договор за обучение между училището и родителя/ настойника на ученика и плащане на такса от родителя. В случай на включване ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ в системата на държавно финансиране, таксата за обучение се определя въз основа на методика за определяне размера на събраните средства от родителите на ученици в частните училища, включени в системата на държавно финансиране, съгласно Наредба, одобрена с ПМС 219/05.10.2017г.

 

На основание чл.10, ал.4 от ЗПУО и на чл. 109, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование, ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ обявява следните условия и ред за прием на ученици без заплащане на такса обучение:

 

Чл. 1. 1/ Настоящите правила, наричани за краткост „Правилата“, уреждат механизма за прием на ученици в VIII клас без заплащане на такса обучение, в това число критериите, показателите и периода за отпускане, както и реда за предоставяне на документите за кандидатстване.

 

2/ Правилата са разработени във връзка с изискванията на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и се прилагат при включване на училището в системата на държавно финансиране на частните училища.

 

3/ Правилата се приемат от ПС на ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“.

 

4/ Такса обучение включва разходите посочени в чл. 15 от Правилника за дейността на училището.

 

Чл. 2. Критерии за определяне на учениците, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

 

 • Ученици с висок резултат от приемните изпити в ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ за новоприетите ученици. 

 • Ученици с изявени дарби в области, свързани с професионалните направления, изучавани в гимназията 

 • Ученици с изявени дарби в областта на математиката 

 • Ученици с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта 

 • Ученици с един родител или без родители 

 • Ученици на учители и служители в ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“  и на партньорските организации„СофтУни“ по първа и втора права линия на роднинство

 • Друго дете от семейството, което се обучава в ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“, ЧОУ “Светлина” и ЧДГ “Светлина”  

 • Деца от многодетни семейства (три и повече деца под 18 години)

 

Чл. 3. Ред за прием на ученици, освободени от такса обучение: 

 

1/ Родителите на учениците, които отговарят на условията по чл. 2, подават Заявление по образец в сроковете на приемната процедура на училището.

 

2/ Към Заявление се прилагат следните документи:

 

 • Документ, удостоверяващ участие и класиране в първите 10 места на областни и национални състезания и олимпиади (наличие на сертификати, дипломи или награда за призово място).

 • Акт за раждане на всяко едно от децата в многодетните семейства (представя се за справка).

 

3/ Заявлението и придружаващите го документи се разглеждат от Комисия в състав – директор и заместник-директори.

 

4/ Комисията има право да поиска допълнителна информация за ученика, кандидатстващ за обучение без учебна такса.

 

5/ Заявление за освобождаване от такса обучение се подава в началото на осми клас, съгласно чл. 6 на настоящите правила и процедури.

 

Чл. 4. Условията и редът за приемане на деца и ученици, обучаващи се без заплащане на такса обучение за учебната 2022/2023 година, се публикуват на интернет страницата на училището.

 

Чл. 5. Заявления за освобождаване от такса обучение се приемат от 1. септември до 9. септември 2022 година на рецепцията на училището.

 

Чл. 6. Постъпилите заявления се разглеждат от Комисията до 14. септември 2022 година.

 

Чл. 7. Броят на децата и учениците, които се освобождават от такса обучение се определя в началото на учебната. година и се публикува на сайта на училището.

 

Чл. 8. Родителите на децата и учениците се уведомяват за решението на Комисията до 30. септември 2022 година, посредством електронна поща. 

 

Чл. 9. След решение на Комисията, валидирано със заповед на Директора, с родителите на одобрените ученици, които са освободени от такса обучение, се подписва допълнителен анекс към Договора за обучение, в който се регламентират условията за новата бюджетна година.

 

Чл. 10. Решението на Комисията не подлежи на обжалване и възражения.

 

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.