Създателите на СофтУни поемат изцяло собствеността и управлението на ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ”

Преди 5 години, водени от визията ни да градим качествено, практическо образование за дигиталните професии на бъдещето и просперитет на технологичната индустрия в България, създадохме първата частна гимназия за дигитални науки с името “СофтУни Светлина” съвместно с партньорите ни от Образователна група “Светлина”. В този ключов за нас проект СофтУни вложи натрупаната си експертиза в разработването и реализацията на практически обучителни програми за усвояване на съвременни професионални умения от студенти и ученици на различни възрасти и с разнообразен профил. В резултат, ЧПГДН „СофтУни Светлина“ стартира като първата по рода си професионална гимназия, която подготвя гимназистите с холистичен подход и с реални умения за реализация в едни от най-конкурентните и актуални професионални сфери: дигиталните професии на бъдещето. Гимназията предлага задълбочено професионално образование в областите на програмирането, графичния дизайн и дигиталния бизнес, за да създава иновативни и актуални на пазарните нужди професионалисти още в училищна възраст, подготвени с умения и личностни качества да приемат предизвикателствата на дигиталната ера.

През годините с нашите партньори преминахме през редица предизвикателства и любопитни казуси, свързани с развитието на инициативата “СофтУни Светлина”, които решавахме в съгласие и с поглед към голямата цел – да развиваме професионално гимназиално образование в иновативна, съвременна и актуална на технологичния свят посока. Благодарни сме за всички съвместно научени уроци и за готовността на лидерите на Образователна група “Светлина” да се впуснем смело заедно в създаването на една от най-сложните и иновативни концепции в българското училищно образование.

Промяната в собствеността на гимназията се подготвя от двете страни от известно време и е следваща стъпка от дългосрочната визия на групата образователни инициативи на СофтУни. От години работим за изграждане и развитие на качествена екосистема от образователни организации, иновативни обучителни програми и широка група от съмишленици – бизнес партньори, обединени от споделената мисия да развиваме устойчиво човешкия капитал на България в крак с реалностите на глобалната дигитална ера. Гимназията има ключова роля в тази екосистема като образователна институция, насочена към училищна възраст. Обновената ни визия за успешните възпитаници на гимназията цели: Всеки ученик, завършващ гимназията, да бъде двигател в развитието на глобалната дигитална ера. Предприемчив, осъзнат и подготвен да реализира изборите за своя личен и професионален живот по хармоничен и съзидателен начин. Устремен към постоянно учене и себеразвитие. Допринася съобразно за обществения и икономическия живот на национално и глобално ниво. Постигането на тази визия изисква гимназията ни все по-умело да подкрепя учениците в усвояване както на професионалните практически умения, така и на необходимите профилирани и общообразователни знания. Наред с това, поставяме на фокус развитието на умения за самостоятелно аналитично мислене, на способности да общуват и да си сътрудничат ефективно с околните, както и да познават себе си, да формулират своите цели и да направляват живота си осъзнато и уверено в избраната от тях посока.

За да постигнем тази амбициозна визия с всички наши ученици сме водени от ценности, които споделяме с обновения екип на гимназията, наскоро оглавена от Евгения Пеева, основател и дългогодишен лидер на образователната фондация „Заедно в час“. Поставяме ученика в центъра и работим за холистичното развитие на всеки един. Стремим се към високо качество и непрекъснато подобрение на образователната услуга. Екип и ученици се развиваме и учим постоянно от всеки опит – успешен или не – и целенасочено излизаме от комфортната си зона, за да развиваме нови умения. Работим в партньорство чрез директна, открита и активна комуникация, взаимна подкрепа и сътрудничество между екипа на гимназията, учениците, родителите и останалите ни партньори. Ценим инициативността и осъзнатостта – очакваме членовете на общността ни да са съзнателни за личните си и организационните нужди и да поемат проактивно отговорност за себе си и общите решения, които търсим и реализираме.

Новата ни визия за развитие дойде и с ново име на гимназията – “СофтУни БУДИТЕЛ”. Съкращението “БУДИТЕЛ” олицетворява нашите стремежи за развитие: Българско Училище за Дигитални Иноватори и ТЕхнологични Лидери. Ние сме училище за двигатели в дигиталната ера, които са предприемчиви, осъзнати и подготвени за реалния свят, научени да мислят критично, да учат постоянно и да се развиват непрестанно, заедно с промените в заобикалящия ни свят.

През последните няколко месеца, реализирахме конкретни стъпки и инвестиции в синхрон с визията ни за развитие на гимназиятаПреструктурирахме организацията – създадохме нови отдели и роли, разширихме и попълнихме педагогическия екип, така че да осигурим нужния човешки ресурс за все по-качествено изпълнение на всички ключови дейности в училище. Облякохме ценностите си Качество и Ученика в центъра в ревизирана система и съпътстващи процеси за утвърждаване на правила, подкрепа и санкции за учениците, които вече прилагаме редовно в разнообразни дисциплинарни ситуации с навременна намеса на ръководството, училищния психолог и педагогическия съветник. Провеждаме редовна и навременна комуникация с родителите  – както в планирани родителски срещи, така и отвъд, за да работим в партньорство и с постоянно учене за още по-добри резултати и постигане индивидуалните цели на учениците. Проявихме инициативност в адресиране на миналогодишни предизвикателства свързани с осигуряването на подходящи условия за спорт и комфортна среда в учебните ни бази, като инвестирахме в подмяна на оборудване от всякакво естество, създадохме партньорство за използване спортните съоръжения в БГ Школо и внедряваме нови процеси за ефективно техническо обезпечаване на материалната база. 

“През първите 5 години в гимназията преминахме през предизвикателството да реализираме на практика една мечта за иновативен образователен модел, съответстващ на нуждите на обществото и бизнеса днес и в бъдеще. Доказахме, че е възможно благодарение на стабилното ни партньорство с Образователна група “Светлина”. Благодарим на партньорите ни за изминатия път дотук! Пред гимназията стои следващата важна задача: да утвърдим образователна услуга с висока добавена стойност за обучаемите, която постоянно актуализираме спрямо динамичните обществени и икономически промени. Вече реализираме и тепърва предстоят редица инвестиции в подобряване на образователния продукт, среда, професионална подготовка и умения на екипа ни. Усилията ни са подчинени на основната ни цел – всички наши възпитаници да се реализират по най-добрия начин в живота и професията в зависимост от своите лични, академични и професионални амбиции и възможности. Нашата мечта е всеки ученик в гимназията да бъде съзидателен член на обществото и организациите, от които е част.”, каза Христо Тенчев, собственик в гимназията от страна на СофтУни.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.